คาถาบูชาวันลอยกระทง คำบูชาพระแม่คงคา

คำบูชาพระแม่คงคา คาถาบูชาวันลอยกระทง ประเพณีที่ดีงามที่สืบทอดกันมาแต่อดีตถึงปัจจุบัน วันลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ประเพณีลอยกระทง ที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีหลากหลายความเชื่อ


คำอธิษฐานวันลอยกระทง ภาพจากwww.culi.chula.ac.th

ถึงอย่างไรวันลอยกระทงในปีนี้ (และทุกๆปี) ก็อยากให้ทุกคนร่วมกันใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้เองง่าย เพื่อน้อมจิตขอขมาพระแม่คงคาที่เราได้ปล่อยสิ่งของปฏิกูลลงในแม่น้ำ ที่เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ทุกวันนะครับ


            คาถาลอยกระทง
            "มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน
            ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน
            ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ"


คำแปลคำอธิษฐานวันลอยกระทง
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาซึ่งรอยพระพุทธบาทที่ตั้งอยู่เหนือหาดทรายในแม่น้ำชื่อนัมมทานที่โน้น ด้วยประทีปนี้ กิริยาที่บูชารอยพระพุทธบาท ด้วยประทีปนี้ ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ ฯ