67 - 76 สุดยอดเลขคู่ร้าย เลขแห่งการทำล้างทำลาย

            ลำดับคู่ตัวเลข 67 - 76 คู่เลขแห่งการทำลาย เลข 6 คือ ดาวศุกร์ (ธาตุน้ำ) สื่อถึง ‘ความรักและการเงิน’ เลข 7 คือ ดาวเสาร์ (ธาตุไฟ) สื่อถึง ‘ความเข้มแข็ง อดทน’ เมื่อรวมเลข 67 - 76 เข้าด้วยกันจึงกลายเป็นคู่เลขแห่งการทำลายล้าง เหมือนน้ำกับไฟที่อยู่ด้วยกันไม่ได้


ความหมายของเลข 67 - 76

            อิทธิพลของคู่ตัวเลข 67 - 76 ทำให้เกิดความเครียด วิตกกังวล การเงินมีปัญหาติดขัดรุนแรง เก็บเงินไม่อยู่ เสี่ยงต่อการล้มละลาย หนี้สินล้นพ้นตัว ความรักมีปัญหา เกิดรักสามเส้า ทะเลาะเบาะแว้ง ตกอยู่ในสภาวะของความเหนื่อยหน่าย ถูกหลอก ถูกโกง ถูกเอารัดเอาเปรียบ