ความหมายของเลข 555 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 5 ในทางโหราศาสตร์เป็นตัวแทนของ "ดาวพฤหัสบดี" เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่ง "สติปัญญา" และ "ความฉลาดรอบรู้ในหลักวิชาการ" เมื่อรวมเลข 555 เข้าด้วยกันจึงกลายเป็นเลข "ครูบาอาจารย์" ราวกับราชครูผู้ให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางแก่พระราชาเพื่อให้เดินไปในเส้นทางที่ถูกต้อง


ความหมายของเลข 555 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 555 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งเสริมด้านสติปัญญา การเรียนรู้ ความมีคุณธรรม (สูงส่ง) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความน่าเชื่อถือ ภูมิฐานในลักษณะของผู้มีความรู้ ประสบความสำเร็จในอาชีพสายวิชาการ ข้าราชการ งานบริหาร งานเพื่อสังคม สามารถใช้ได้ทั้งหมายเลขส่วนบุคคลและเลของค์กร