บทสวดมนต์ประจำวันเกิด สวดมนต์เสริมมงคลชีวิต สงบจิตใจ ได้รับพรอันประเสริฐ

บทสวดมนต์ประจำวันเกิดของคนที่เกิดทั้ง 8 วัน สวดมนต์เสริมมงคลชีวิต สงบจิตใจ ดุจการได้รับพรอันประเสริฐ สวดมนต์ก่อนเข้านอนช่วยให้หลับสบายไม่ฝันร้าย สวดมนต์ตอนเช้าช่วยให้ออกไปเผชิญโลกอย่างมีสติ (สวดมนต์เป็นกิจวัตรได้ยิ่งดี)


บทสวดวันเกิด บทสวดมนต์วันเกิด บทสวดมนต์ประจำวันเกิด
ภาพ: Proto Buddhism

คนเกิดวันอาทิตย์
• พระประจำวันเกิด คือ "พระพุทธรูปปางถวายเนตร" สวดบูชาด้วย "บทโมรปริตร" (โมรปริตตปาฐะ) 6 จบ

"อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม, เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิยา, นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา"

คนเกิดวันจันทร์
• พระประจำวันเกิด คือ "พระพุทธรูปปางห้ามญาติ" (ปางห้ามสมุทร) สวดบูชาด้วย "บทอภัยปริตร" 15 จบ

"ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ"

คนเกิดวันอังคาร
• พระประจำวันเกิด คือ "พระพุทธรูปปางไสยาสน์" (ปางสีหไสยาสน์) สวดบูชาด้วย "บทกรณียเมตตสูตร" (กรณียเมตตปริตร) 8 จบ

"ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา คะณะนานะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห"

คนเกิดวันพุธกลางวัน
• พระประจำวันเกิด คือ "พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร" สวดบูชาด้วย "บทขัดขันธปริตร" (ฉบับย่อ) 17 จบ

"สัพพาสีวะชาตีนัง ทิพพะมันตาทะคัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณิณัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเห"

คนเกิดวันพุธกลางคืน
• พระประจำวันเกิด คือ "พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์" สวดบูชาด้วย "บทขันธปริตร" 12 จบ

"สัพพาสีวะชาตีนัง ทิพพะมันตาทะคัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณิณัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเส"

หรือสวดบูชาด้วย "บทสุริยะปริตตะปาโฐ" (สุริยปริตร) ฉบับย่อ 12 จบ

"กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ"

คนเกิดวันพฤหัสบดี
• พระประจำวันเกิด คือ "พระพุทธรูปปางตรัสรู้" (ปางสมาธิ) สวดบูชาด้วย "บทวัฏฏกปริตร" 19 จบ

"อัตถิโลเก สีละคุโณ สัจจังโสเจยยะ นุททะยา เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง อาวัชชิตวา ธัมมัพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา จะนิกขันตา ชาตะเวทะ ปฏิิกกะมะ สะหะ สัจเจกะเต มัยหัง มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ"

คนเกิดวันศุกร์
• พระประจำวันเกิด คือ "พระพุทธรูปปางรำพึง" สวดบูชาด้วย "บทอาฏานาฏิยปริตร" 21 จบ

"อัปปะสันเนติ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ สะทา กิพพิสการิภิ ปะริสานัญจะตัสสันนะ มะหิงสายะจะคุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห"

คนเกิดวันเสาร์
• พระประจำวันเกิด คือ "พระพุทธรูปปางนาคปรก" สวดบูชาด้วย "บทอังคุลิมาลปริตร" 10 จบ

"ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ"