ดวงชะตาฟ้าลิขิต ชะตาชีวิตกำหนดด้วย ฟ้า ดิน คน

"ดวงชะตาฟ้าลิขิต" ชะตาชีวิตของมนุษย์ถูกกำหนดเอาไว้ด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ "ฟ้า ดิน และคน" หลักอภิปรัชญาอธิบายว่า "ฟ้า ดินและคน รวมเป็นหนึ่งเดียว" จึงก่อกำเนิดดวงชะตา


ดวงชะตาฟ้าลิขิต ชะตาชีวิตกำหนดด้วย ฟ้า ดิน คน

ภาคฟ้า
• ภาคฟ้า หมายถึง ฤกษ์ยามการถือกำนิดอันเป็นผลมาจากกรรมเก่าในอดีตชาติที่สั่งสมมาส่งผลให้เกิดในช่วงเวลานั้นเวลานี้ โดยมนุษย์ไม่สามารถกำหนดเองได้

ภาคดิน
• ภาคดิน หมายถึง สภาพสังคมอันเป็นเรื่องของแรงดึงดูด อยากมีภาคดินที่ดีจะต้องหาสังคมที่ดี คบหาคนที่ดี (อยากประสบความสำเร็จต้องคบหาคนที่ประสบความสำเร็จ)

ภาคคน
• ภาคคน หมายถึง ตัวตนที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล สติปัญญาต่างกัน สัมปชัญญะต่างกัน อยากมีภาคคนที่ดีจะต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองและทำความเข้าใจชีวิตให้แตกฉาน

"ฟ้า ดินและคน ประสานรวมเป็นหนึ่งเดียว" เมื่อเข้าใจทั้งสามภาคจึงเท่ากับเข้าใจดวงชะตา เมื่อเข้าใจดวงชะตาจึงเท่ากับเข้าใจชีวิต และเมื่อเข้าใจชีวิตย่อมประสบความสำเร็จได้แน่นอน