ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งโชคลาภและการป้องกันภยันตราย

ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสวัณ: ท้าวกุเวร) เทพเจ้าแห่งมวลหมู่ยักษ์ มือถือกระบองในท่วงท่าน่าเกรงขาม ท้าวเวสสุวรรณเป็นหนึ่งใน "จตุโลกบาล" ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองโลกมนุษย์ให้ปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้าย


ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งโชคลาภ

สมัยโบราณนิยมนำผ้ายันต์รูปท้าวเวสสุวรรณมาแขวนไว้ตามบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งอัปมงคลทั้งหลายเข้ามาในบ้าน รวมทั้งยังเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพแห่งโชคลาภ บันดาลให้ผู้ที่เคารพบูชาเกิดความมั่งคั่งร่ำรวย

การสักการะบูชาท้าวเวสสุวรรณให้เริ่มต้นด้วยการตั้งจิตอธิษฐาน ระลึกถึงพระคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ จุดธูป 9 ดอก กุหลาบ 9 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ ตามด้วยคาถาบูชา ดังนี้

"อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ"

ขอพรให้บังเกิดความเป็นสิริมงคล กิจการเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง เคล็ดลับควรทำในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ร่วมด้วยการตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี แล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญ...