ลิงสามตัว ปริศนาธรรมปิดหู ปิดปาก ปิดตา

"ลิงสามตัว" (ไตรวานร) ปริศนาธรรมอันเลื่องชื่อจากภาพแกะสลักบนประตูของศาลเจ้าโทโชกุ โดยลิงทั้งสามตัวจะอยู่ในอิริยาบทแตกต่างกัน ได้แก่ ปิดหู ปิดปากและปิดตา


ลิงสามตัว (ไตรสานร)
ภาพ: GaijinPot Travel

ความหมายของลิงสามตัว
• "ลิงปิดหู" หมายถึง "การไม่รับฟังในสิ่งที่ไม่ดี"
• "ลิงปิดปาก" หมายถึง "การไม่กล่าวในสิ่งที่ไม่ดี"
• "ลิงปิดตา" หมายถึง "การไม่มองสิ่งที่ไม่ดี"

สรุปความหมายของลิงวานรได้ว่า "เมื่อไม่สดับสิ่งชั่ว ไม่กล่าววาจาชั่วและไม่ยลในสิ่งชั่ว อันตรายทั้งหลายก็จะไม่เข้ามาหาเรา"