พระสุรัสวดี เทวีแห่งศิลปวิทยา

พระสุรัสวดี (Saraswati: สรัสวดี: सरस्वती) เทวีผู้อุปถัมภ์ศิลปวิทยาการตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ชายาของพระพรหมผู้สร้างโลก


พระสุรัสวดี (Saraswati: สรัสวดี: सरस्वती)

พระแม่สุรัสวดีเป็นหนึ่งในตรีเทวี (สามเทวีสูงสุดร่วมกับพระแม่ลักษมีและพระปารวตี) ปรากฏในคัมภีร์ฤคเวท ประทับอยู่ในวิมาน ณ สวรรค์ชั้นพรหมโลก

พระแม่สุรัสวดีเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งสรรพปัญญาและศาสตร์ศิลป์ทุกแขนง ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นรับพระสุรัสวดีเข้ามาโดยเรียกนามว่า "เบ็นไซเต็ง"

พระแม่สุรัสวดีมีความงามในด้านความชาญฉลาด โปรดการแสดงดนตรี ทรงเครื่องดนตรีที่เรียกว่า "วีณา" (จะเข้อินเดีย) หัตถ์หนึ่งทรง "คัมภีร์" หัตถ์หนึ่งทรง "สร้อยประคำ"

เชื่อว่าพระแม่เป็นผู้ให้กำเนิดบทสวดมนต์บทแรกของจักรวาลและเป็นผู้ประดิษฐ์อักขระทั้งหมดในภาษาสันสกฤต

ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 จะมีการประกอบพิธีบูชาพระสุรัสวดี เรียกว่า "วสันตปัญจมี" (สรัสวดีบูชา) โดยมีการแห่เทวรูปและสรงน้ำพระแม่สุรัสวดี