เสริมอานิสงฆ์ด้วยการแผ่เมตตาให้ตนเอง

คิดจะแผ่เมตตาให้คนอื่น อย่าลืมแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อน การแผ่เมตตาให้ตัวเองเปรียบเสมือนการฝึกฝนเพื่อยกระดับจิตใจ ระลึกตัวตนให้ตั้งมั่น ใช้ชีวิตด้วยความมีสติ


บทแผ่เมตตาให้ตัวเอง

บทแผ่เมตตาให้ตัวเอง
• อะหัง สุขิโต โหมิ: ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
• อะหัง นิททุกโข โหมิ: ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์
• อะหัง อะเวโร โหริ: ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร
• อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ: ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
• สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ: ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากาย วาจา ใจ ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

อานิสงฆ์การแผ่เมตตาในตอนเช้าช่วยให้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยจิตใจเบิกบาน แผ่เมตตาก่อนนอนช่วยให้หลับสบายไม่ฝันร้าย ลองนำไปปฏิบัติดูแล้วจะรู้ว่าดีจริงๆ...