อ่อนไปย่อมถูกหมิ่น แข็งไปย่อมมีภัย

คำพระท่านว่า "ปริภูโต มุทุ โหติ อติติกฺโข จ เวรวา" (ปะ ริ พู มุ ทุ โห ติ อะ ติ ติก โข จะ เว ระ วา) หมายถึง คนอ่อนแอเกินไปย่อมถูกเขาดูหมิ่น คนแข็งเกินไปย่อมมีภัย


อ่อนไปย่อมถูกหมิ่น แข็งไปย่อมมีภัย

"อ่อน" หมายถึง อ่อนแอทางจิตใจ ด้อยความรู้ความสามารถ จำต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่น ไม่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง คนประเภทนี้ย่อมได้รับการดูถูกดูแคลน

"แข็ง" หมายถึง ความกระด้าง การขาดสัมมาคารวะ ชอบยกตนข่มท่าน คนประเภทนี้ย่อมไม่เป็นที่รักใคร่และสร้างความหมางใจจนนำภัยเข้าหาตัว

ดังนั้น พึงชนะความอ่อนด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและยกระดับจิตใจให้แข็งแกร่งขึ้น พึงชนะความแข็งกระด้างด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน จึงไม่ถูกหมิ่นและไม่มีภัย