กตัญญูรู้คุณคือคุณธรรมอันดับแรก

"กตัญญูรู้คุณคือคุณธรรมอันดับแรก" หมายถึง "คุณธรรมทั้งหลาย ความกตัญญูต้องมาก่อน" เปรียบเทียบได้ว่าความกตัญญูเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมทั้งปวง


กตัญญูรู้คุณคือคุณธรรมอันดับแรก

สำหรับคำว่า "กตัญญู" หมายถึง "การระลึกสำนึกบุญคุณ" มักใช้ร่วมกับคำว่า "กตเวที" หมายถึง "การตอบแทนบุญคุณ" ความกตัญญูกตเวทีจึงเป็นสัญลักษณ์ของคนดี

การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดารวมทั้งผู้ที่มีพระคุณจึงเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่มนุษย์พึงยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน แม้ยากจนแต่กตัญญูย่อมควรคู่แก่การยกย่องสรรเสริญ

ในทางกลับกัน บุคคลใดไร้ซึ่งความกตัญญูกตเวที บุคคลผู้นั้นย่อมไร้ซึ่งคุณงามความดี แม้รวยล้นฟ้าแต่หาใช่คนดี บุคคลเช่นนี้ย่อมไร้ซึ่งความเจริญ