เลือกคนให้ตรงงาน เลือกงานให้ตรงดวง

"Put the Right Man on the Right Job" ประโยคคลาสสิกที่ใช้สอนให้รู้จักเลือกใช้บุคลากรให้เหมาะสมตรงกับความสามารถของแต่ละคน โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีมหรือการอยู่ร่วมกันในองค์กร


Put the Right Man on the Right Job

บทบาทหน้าที่แตกต่างกัน ย่อมต้องใช้ทักษะความรู้แตกต่างกัน การคัดสรรค์บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งหน้าที่จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สามารถชี้วัดทิศทางได้ว่า "สำเร็จ" หรือ "ล้มเหลว"

การเลือกประกอบสัมมาอาชีพให้ตรงตามดวงก็เช่นกัน

ในทางโหราศาสตร์เชื่อว่า "ลัคนาราศี" หรือ "วันเดือนปีเกิด" ล้วนมีอิทธิพลต่อแต่ละบุคคลให้มีพื้นฐานชีวิตเป็นไปในทิศทางที่แตกต่างกัน บุคลิกลักษณะต่างกัน จุดเด่นจุดด้อยต่างกันและความสามารถต่างกัน

ดังนั้นการเลือกประกอบสัมมาอาชีพให้ตรงตามพื้นฐานดวงชะตาจึงไม่ต่างจากการคัดสรรค์บุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามระดับความสามารถ โอกาสที่จะประสบความสำเร็จจึงมีเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ทั้งนั้น การเลือกสัมมาอาชีพที่ไม่ตรงตามพื้นฐานดวงชะตาไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จเลย เพียงแต่อาจจะต้องใช้ความมุ่งมั่นพยายามมากขึ้นเพื่อไปให้ถึงจุดหมาย