คาถาบูชาวันลอยกระทง คำบูชาพระแม่คงคา

"ลอยกระทง" ประเพณีดีงามที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย (หรืออาจจะนานกว่านั้น) วันลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 อย่างไรก็ตาม วันลอยกระทงในปีนี้ (และทุกๆปี) อยากให้ทุกคนร่วมกันใช้กระทงที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อน้อมจิตขอขมาพระแม่คงคาที่เราได้ปล่อยสิ่งของปฏิกูลลงในแม่น้ำซึ่งเราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ทุกวันนะครับ


คำอธิษฐานวันลอยกระทง ภาพจากwww.culi.chula.ac.th

คาถาลอยกระทง
• "มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน
ฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน
ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ"

คำแปลคำอธิษฐานวันลอยกระทง
• ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาซึ่งรอยพระพุทธบาทที่ตั้งอยู่เหนือหาดทรายในแม่น้ำชื่อนัมมทานที่โน้น ด้วยประทีปนี้ กิริยาที่บูชารอยพระพุทธบาท ด้วยประทีปนี้ ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ ฯ