67-76 สุดยอดเลขคู่ร้าย เลขแห่งการทำล้างทำลาย

ลำดับคู่ตัวเลข 67-76 เลขคู่ศัตรูแห่งการทำลาย เลข 6 คือ "ดาวศุกร์" (ธาตุน้ำ) สื่อถึง "ความรักและการเงิน" เลข 7 คือ "ดาวเสาร์" (ธาตุไฟ) สื่อถึง "ความเข้มแข็ง อดทน" เมื่อรวมเลข 67-76 เข้าด้วยกันจึงกลายเป็นคู่เลขแห่งการทำลายล้าง เหมือนน้ำกับไฟที่อยู่ด้วยกันไม่ได้


ความหมายของเลข 67 - 76

อิทธิพลของคู่ตัวเลข 67-76 ทำให้เกิดความเครียด วิตกกังวล การเงินมีปัญหาติดขัดรุนแรง เก็บเงินไม่อยู่ เสี่ยงต่อการล้มละลาย หนี้สินล้นพ้นตัว ความรักมีปัญหา เกิดรักสามเส้า ทะเลาะเบาะแว้ง ตกอยู่ในสภาวะของความเหนื่อยหน่าย ถูกหลอก ถูกโกง ถูกเอารัดเอาเปรียบ