พระราหูผู้บรรลุพระโพธิญาณ

เมื่อครั้งที่พระราหูได้ฟังธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ตั้งปณิธานในการบำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุพระโพธิญาณและได้รับพระพุทธพยากรณ์ (ในบรรดาดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 มีเพียงพระราหูองค์เดียวเท่านั้นที่มรรคผลเป็นพระโพธิสัตว์)


พระราหูผู้บรรลุพระโพธิญาณ

ในคัมภีร์อนาคตวงศ์ตามคติพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าพระราหูมีชื่อว่า "พระอสุรินทราหู" ดำรงสถานะพระราชาแห่งมัลลนคร ทรงพระนามว่า "พระยาสิริคุตตมหาราช" พระมเหสีนามว่า "ลัมภุราชเทวี" โอรสนามว่า "นิโครธกุมาร" และธิดานามว่า "โคตมี"

วันหนึ่งมีพราหมณ์ 8 คน มาเข้าเฝ้าและทูลขอพระนคร พระอสุรินทราหูจึงมอบพระนครให้พราหมณ์ทั้ง 8 ส่วนพระองค์และครอบครัวย้ายออกจากพระนครไปรักษาศีล ณ อาศรมพระธรรมิกบรรพต

ต่อมามียักษ์หิวโซมาขอพระโอรสและธิดาเป็นอาหาร พระอสุรินทราหูยอมยกให้เพื่อสร้างกุศลทานพร้อมหลั่งน้ำทักษิโณทกโดยมีเหล่าเทวดาเป็นพยาน

พระอสุรินทราหูได้บำเพ็ญบารมี 10 ทัศน์ และตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า "พระนารทะสัมมาสัมพุทธเจ้า" โดยเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 ในอนาคตกาลถัดจาก "พระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า", "พระรามะสัมพุทธเจ้า", "พระธรรมราชาสัมพุทธเจ้า" และ "พระธรรมสามีสัมพุทธเจ้า"